& 44
..
Ó Œ ‰ jœ
Se,
q = 120
œ œ œ œ œ
nu er da ju len
C
œ jœ .œ œ œ
straks for bi,
det er
D
m
œ œ œ œ œ
Hel lig tre kon gers
G
7
œ œ œ ‰ jœ
af ten.
C
E
7
-
-
- - - -
-
œ œ œ œ œ
en der den ra re
A
m
œ jœ ˙
j œ
jul, men vi
er
D
m
œ .œ jœ œ œ
gla de,
at vi har
G
7
œ œ Œ .
haft den.
Tre
C
C
7
œ œ œ œ œ
lys har vi tænd te,
F
-
-
-
-
œ jœ .œ ‰ jœ
tænk en gang,
for
G
7
œ œ œ œ œ
kon ger ne, de, som
C
œ# ˙ Œ
brag te
A
7
œ jœ œ œ jœ
Je sus bar net en
D
m
œ œ jœ .œ ‰ jœ
ju le pre sent,
vi
E
7
-
- -
-
- - -
- - -
jœ œ jœ .œ jœ
ved det, for far har
A
m
D
m
œ ˙ Œ
sagt det.
E
7
œ œ œ œ œ œ
Her sid der vi ved vort
A
m
œ jœ .œ ‰ jœ
lil le bord og
D
m
œ œ œ œ œ œ
ser, hvor dan ly se ne
G
7
-
-
-
- -
..
œ œ œ ‰ jœ
bræn de;
når
C E
7
œ œ œ œ œ
de er sluk ke de
A
m
œ œ .œ j œ
si ger mor, at
D
m
.œ jœ jœ œ jœ
så er ju len til
E
7
1.
œ œ œ
‰ jœ
en de.
A
m
G
7
2.
œ œ œ
Œ
A
m
-
- -
-
-
-
Helligtrekongers aften
Tekst: Johan Krohn 1866
Melodi: Peter Lorenzen 1986
Fra "Peters jul"
Copyright © Peter Lorenzen
1...,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 63,64,65,66