& # # # 43 Ó œ
Du
q = 140
˙ œ
grøn ne,
A
jœ œ
dej
li ge
A
˙ œ
træ,
god
E
7
˙ œ
dag!
Vel
E
7
œ œ œ
kom men,
A
-
-
-
-
-
# # #
œ œ œ
du, som vi
D
œ œ œ
ser
E
7
œ œ œ
ger ne med
A
˙
œ
ju
le
E
7
jœ œ
lys
og med
E
7
˙
œ
dan
ske
B
7
-
-
-
-
-
# # # ˙
œ
flag
og
E
7
œ œ œ
højt
i
A
œ œ œ
top pen den
E
7
œ œ œ#
gyld
ne
B
7
œ ˙
U
stjer ne.
E
7
œ œ œ
Ja, den må
A
-
-
-
-
# # #
œ ˙
skin ne,
E
œ œ œ
thi
den skal
A
œ œ œ
min de os
B
m
˙
œ
om vor
D E
7
˙
Œ
Gud.
A
-
-
Julesangen
Tekst: Johan Krohn 1866
Melodi: Peter Lorenzen 1986
fra "Peters jul"
Copyright © Peter Lorenzen
1...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59,60,61,62,63,64,65,66